دبیرخانه همایش سیره علوی برگزار مینماید:

محورهاي همايش

محور های نهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی

 

 

 

((فرهنگی اجتماعی))

 

فرهنگ کار و نفی کاهلی در سیره علوی(ع)

منزلت خدمت به مردم در فرهنگ علوی(ع)

مولفه های دنیای ممدوح از نگاه امام علی(ع)

 برنامه ریزی و آینده نگری در سیره علوی(ع)

 ویژگی های انسان مولد در تراز سیره علوی(ع)

شیوه های ترویج کارآفرینی در سیره علوی(ع)

عوامل و ریشه های فقر در نهج البلاغه

مشاغل و نیرو های مولد در سیره علوی(ع)

رابطه امنیت با کار و تولید در سیره علوی(ع)

الگوی مصرف در سیره امام علی (ع)

مبانی مولفه های اعتقادی و اخلاقی کار و تولید در سیره علوی(ع)

راهکارهای تحقق عزت مسلمانان و نفی وابستگی به غیر در اندیشه امام علی(ع)

مولفه های انگیزشی اشتغال و تولید در ادبیات عامه در پیوند با سیره علوی

مولفه های سبک زندگی  اقتصادی علوی

 

 

((اقتصادی))

 

اولویت سنجی نیاز های اقتصادی جامعه در سیره علوی(ع)

مطالعه تطبیقی نیاز های اقتصادی در سیره علوی و علوم اقتصاد

اهمیت و جایگاه تولید در اقتصاد علوی

کیفیت و استانداردهای تولید در کلام امام علی (ع)

جایگاه و اهمیت مالکیت و درآمد حلال از دیدگاه امام علی(ع)

بهره وری مطلوب از منابع در راستای ایجاد اشتغال از منظر امام علی(ع)

سلامت اقتصادی، جهاد در تولید و قناعت در مصرف در سیره علوی

موانع شکوفایی کسب و کار و نظام تولید از منظر امام علی(ع)

جایگاه و اهمیت بازار در رونق تولید و اشتغال در سیره علوی(ع)

رابطه نظام مالیاتی با کار و تولید در سیره علوی(ع)

اهمیت سرمایه و سرمایه گذاری در نظام تولید و اشتغال در سیره علوی(ع)

راهکار های مقابله با فساد اقتصادی در فرهنگ علوی

 

((سیاسی))

 

نقش حاکمیت در اشتغال زایی و استقلال اقتصادی از منظر امام علی(ع)

مبانی گفتمان علوی در بیانات مقام معظم رهبری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی سیاسی

رویکرد حاکمیت در توجه به اقشار آسیب پذیر در نهج البلاغه

جهاد کبیر((عدم وابستگی فرهنگی، سیاسی و نظامی)) در سیره علوی

 

 

((بین المللی))

 

راهکارهای سیره علوی برای برون رفت جهان اسلام از تنگنا های اقتصادی

نقش تعاملات بین المللی در پیشرفت اقتصادی جامعه

نقش تعاملات بین المللی در توسعه اقتصادی در سیره علوی

محل قرارگیری: صفحه اصلی محورهای همایش